Udržitelná, chytrá a odolná města

6 . 1 7 . 1 3 . 1 5 . 1 4 . 4 . 5 . 9 . 7 . 8. 18. 1 0 . 11. 1. 12. 2 0 . 21. 1 9 . 2 3 . 2 4 . 22. 26 . 2 7 . 2 5 . 3 . 2. 1 6 .

Energetické využití odpadů

Odpady a efektivní nakládání s nimi jsou nezbytnou součástí udržitelných měst. V rozvojových zemích může začleněním této oblasti do městské infrastruktury pokrýt nakládání s přebytečným odpadem a také přidat zdroj energie.

Skládky

Skládky se stále budují, protože jsou nejlevnějším způsobem likvidace pevného odpadu. Před zahájením výstavby je však nutná realizace různých analýz.

Recyklace a předcházení vzniku odpadů

Známým způsobem, jak pracovat s odpady a snížit objem odpadů vhodných uložení na skládky, je recyklace alespoň základních druhů recyklovatelných materiálů. Je však třeba poznamenat, že v první řadě je důležité předcházet vzniku odpadu a zvolit vhodné výrobky k nákupu.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Vzhledem k tomu, že ve většině rozvojových měst neexistuje systém monitorování základních komodit, jako je voda a obecný odpad, nakládání s nebezpečným odpadem se částečně vymyká regulaci. Nakládání s nebezpečným odpadem vyžaduje v mnoha případech specifický přístup a přizpůsobení technologie likvidace.

Mitigace a energy communities

Jedním ze způsobů mitigace (oslabení) dopadů energetického průmyslu na klima, je systém sdílených elektrických sítí, tzv. energetických komunit. Tento systém je založen na místní výrobě a sdílení přebytků vyrobené elektřiny v rámci místní komunity.

Adaptace/ resilience

Adaptace se týká především kritických míst, kde v nejbližších letech hrozí změna klimatu v takovém rozsahu, že by byli ohroženi obyvatelé nebo infrastruktura města jako celku. Proto se v těchto lokalitách používají inovativní technologie, které minimalizují rizika.

Uhlíková stopa/ dekarbonizace

Uhlíková stopa je základním parametrem pro klasifikaci současného stavu měst, podniků a průmyslu. K uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout, povede dekarbonizace co největšího počtu procesů.

Snižování dopadů přírodních katastrof

Dokud nebude vytvořena infrastruktura odolnosti, musí se město v kritické oblasti spoléhat na dočasná řešení spíše přírodního charakteru, vzdělávání občanů a systém včasného varování před přírodními katastrofami. Pokud oblast zasáhne přírodní katastrofa, existují důležité technologie, které zajistí rychlejší obnovu poškozené oblasti.

Obnovitelné zdroje energie

Solární a větrná energie jsou nejčastěji používanými způsoby výroby energie z obnovitelných zdrojů. Většina rozvojových zemí je geograficky vhodná pro použití alespoň jedné z těchto technologií.

Energetické úspory

Svítidla připojená k fotovoltaickým článkům umístěným přímo na svítidle mohou výrazně zjednodušit přístup k veřejnému osvětlení, a to i v odlehlých oblastech, a zvýšit tak bezpečnost v dané oblasti. Přebytečnou akumulovanou energii lze posílat do okolních domácností.

Smart grids

Moderní distribuční síť elektrické energie vede k zapojení spotřebitelů jako částečných výrobců energie do sítě. Takto vyrobená energie pochází z místních obnovitelných zdrojů energie. Tento koncept lze propojit s konceptem energetických komunit.

Hydrogeologie, Průzkum a sanace kontaminovaných lokalit

Podrobný průzkum vodních zdrojů je neodmyslitelnou součástí přípravných fází budování modré a zelené infrastruktury. Každé město, jeho obyvatelé a přítomný průmysl jsou závislí na přítomnosti nekontaminovaných vodních zdrojů, které určují, jak velké město může být nebo kolik průmyslu může vodou dotovat. Množství použitelné čisté vody určuje celkovou prosperitu města.

Dodávka pitné vody

Každý člověk potřebuje vodu ke svému každodennímu životu, ať už k pití, základní hygieně nebo domácím pracím. Problém však nastává, když je k dispozici jen omezené množství vody a na její získání musíte čekat nejméně 30 minut.

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Navzdory své složitosti je čistírna ve své podstatě dlouhodobým a levným technologickým řešením, jak se zbavit lidského bioodpadu. Substrát předspracováváme v prvotních supních čištění, no významnou část technologie čištění zajišťuje biologická fáze, a tedy bakterie.

Dodávky teplé vody

Odpadní teplo z průmyslových podniků je jedním z nedostatečně využívaných zdrojů energie pro místní komunity. Tento udržitelný zdroj energie je společensky prospěšný. Pro města v rozvojových zemích je to výhoda z hlediska místní infrastruktury a využívání místních zdrojů.

Zachytávání dešťové vody

Městská voda a celková městská modrá infrastruktura je nezbytnou součástí fungujících systémů, průmyslu a prosperity. Sběr dešťové vody může přispět k ochlazování města a zjednodušit přístup ke snadno upravitelné a jinak použitelné vodě.

Průmyslová čistírna odpadních vod

Odpadní vody z průmyslu často obsahují složitější znečišťující látky, a proto jsou podniky povinny přítomné odpadní vody minimálně předčistit.

Kanalizace

Pokud je stoková síť vybudována centrálně, je kanalizace jedním z provozně nejlevnějších řešení, a to i přes vysoké počáteční náklady. Poskytuje dlouhodobý a hygienicky nezávadný způsob přepravy biologického odpadu na místo dalšího zpracování.

Urban farming

Nejefektivnějším způsobem moderního zemědělství je koncept městského zemědělství, kde se v maximální možné míře využívají všechny zdroje, vychází se vstříc místní produkci potravin a díky otevřeným zahradám můžeme mluvit i o přispívání k městské zeleni.

Green procurement

Všechny kroky k udržitelnému městu musí začít u správných orgánů. Green procurement je vhodným způsobem, jak toho dosáhnout a zlepšit tak situaci podniků, které se podílejí na zlepšování stavu měst.

Digital solutions

Inovativní technologie jsou také spojeny s pojmy digitalizace a automatizace.

Sustainable mobility

Důležitým krokem k udržitelnému městu je nahrazení stávajících prostředků veřejné dopravy alternativami šetrnými k životnímu prostředí.

Omezování hluku

Vzhledem ke koncentraci infrastruktury je město ve dne i v noci hlučné. Podpora výměny vozidel, která se pohybují po městě, také pomůže snížit hluk ze silnic ve městě. Využívají se i jiné typy znižování hluku a to například zelená infrastruktura.

Snižování znečištění

Vzhledem ke znatelně rostoucí urbanizaci a rostoucímu počtu obyvatel, automobilů a podniků se zvyšuje i znečištění ovzduší. V kritických případech vede znečištění ovzduší k úmrtí obyvatel.

Veřejná doprava

Díky dostatečné infrastruktuře veřejné dopravy může město zajistit snížení emisí a zvýšení plynulosti dopravy, což má zásadní vliv na fungování a status města.

Vlak/ Tram

Jedním z nejrozšířenějších druhů ekologické městské dopravy jsou kolejová vozidla, vlaky a tramvaje.

Parkování

Parkování obvykle ukáže, zda je město připraveno na příchod nových lidí. Současná silná urbanizace způsobuje problémy tohoto typu všude na světě.

Filtr oblastí