OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » O nás » Stanovy platformy

Stanovy Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Čl. 1
Obecná stanovení


1. Název spolku zní: "Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, z.s."


2. Sídlem spolku je Freyova 948/11, Vysočany, 190 00 Praha 9
 
3. Spolek se nezakládá za účelem podnikání.

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.


ČI. 2
Poslání a předmět činnosti spolku


1. Spolek sdružuje podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, působící na území ČR.

2. Předmětem a cílem činnosti spolku je
podporovat účast českých podniků v rozvojových projektech v rozvojových zemích
prosazovat změnu systému české zahraniční rozvojové spolupráce a zastupovat v něm zájmy podnikatelské sféry
vytvářet koherenci mezi principy zahraniční rozvojové spolupráce a podporou exportních aktivit českých výrobců.


ČI. 3
Vznik a zánik členství


1. Členství ve spolku je řádné nebo čestné.

2. Řádným členem spolku se může stát právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a jejíž členství schválí výkonný výbor spolku.

3. Kandidát členství ve spolku podává písemnou žádost o přijetí za člena spolku a podepíše prohlášení o dodržování stanov spolku.

4. Žádost o přijetí se předkládá nejbližšímu zasedání výkonného výboru. K přijetí je nutný souhlas většiny všech členů výkonného výboru.

5. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku po předchozím kladném rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena spolku.

6. Členství zaniká:
a) vystoupením ze spolku,
b) vyloučením rozhodnutím valné hromady spolku,
c) automaticky z důvodů prodlení s úhradou členských příspěvků po dobu delší než šest měsíců,
d) automaticky dnem jmenování likvidátora při vstupu člena spolku do likvidace nebo dnem prohlášení konkurzu na majetek člena spolku,
e) zánikem člena.

7. Valná hromada spolku může vyloučit člena, který nedodržuje nebo porušuje stanovy spolku a jehož jednání je v rozporu s členstvím ve spolku. O vyloučení člena může valná hromada jednat na základě návrhu výkonného výboru a za předpokladu, že člen, o jehož vyloučení se jedná, byl na tuto možnost písemně upozorněn.

8. Člen může vystoupit ze spolku písemným sdělením této skutečnosti spolku. Oznámení musí být doručeno nejméně 30 dnů přede dnem splatnosti členských příspěvků vystupujícího člena. Je-li oznámení doručeno ve lhůtě kratší, je člen povinen zaplatit členské příspěvky na další období bez ohledu na ukončení členství.

9. Čestnými členy spolku mohou být význačné osoby, které se zasloužily o naplňování cílů sledovaných spolkem nebo mají se spolkem společné zájmy. Čestní členové se mohou zúčastnit valné hromady spolku s hlasem poradním.


ČI. 4 Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo zejména:
volit a být volen do orgánů spolku,
být informován o celkové činnosti spolku,
navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů spolku,
uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve spolku,
aktivně se zúčastnit činnosti spolku,
účastnit se práce jednoho nebo více pracovních týmů.

2. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) platit členské příspěvky.


ČI. 5
Organizační struktura spolku


1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předseda výkonného výboru.

2. Výkonný výbor může zřídit pro zajištění administrativní činnosti spolku kancelář spolku a do jejího čela ustavit výkonného ředitele spolku.

ČI. 6
Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně.

3. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změně stanov spolku,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku,
c) schvaluje roční účetní uzávěrku spolku, rámcový roční plán činnosti a návrh rozpočtu,
d) bere na vědomí zprávy výkonného výboru a pracovních týmů,
e) volí a odvolává předsedu a členy výkonného výboru spolku,
f) stanoví výši ročních členských příspěvků,
g) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
h) rozhoduje o zániku spolku a jeho formě.

4. Řádní členové spolku jsou na jednání valné hromady zastoupeni osobami oprávněnými za ně jednat. Tuto skutečnost jsou tyto osoby povinny prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí udělenou osobou oprávněnou za člena jednat.

5. Každý řádný člen spolku má na valné hromadě jeden hlas.

6. Hlasovací právo se pozastavuje členovi, který je v prodlení s úhradou členského příspěvku více než jeden měsíc nebo neuhradil členský příspěvek v plné výši. Čestný člen nemá hlasovací právo.

7. Valná hromada je usnášení schopná, pokud byla řádně svolána.

8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů s právem hlasovacím veřejným hlasováním.

9. O změně stanov spolku, o zániku spolku a jeho formě rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

10. Oznámení o konání valné hromady jsou zasílány členům spolku poštou, faxem či e-mailem na členem spolku sdělenou adresu. Výkonný výbor zajistí rozeslání oznámení o konání valné hromady s určením data a místa konání a informace o programu jednání všem členům spolku nejméně 14 dnů přede dnem konání valné hromady; rozhodující je datum odeslání. Program jednáni valné hromady není omezen pouze na záležitosti uvedené v pozvánce. Při zahájení jednání valné hromady může být program na návrh členů spolku doplněn a je přijat, pokud s doplněním souhlasí všichni přítomní členové spolku.


ČI. 7
Výkonný výbor


1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který v době mezi zasedáními valné hromady stanoví záměry a cíle činnosti spolku.

2. Výkonný výbor je pětičlenný. Výkonný výbor tvoří předseda, dva místopředsedové a dva členové výboru. Předseda může k jednání výkonného výboru přizvat vedoucí pracovních týmů a další osoby, pokud je jejich účast nezbytná s ohledem na jejich kvalifikaci pro realizaci cílů spolku. Tyto osoby však nemají právo při rozhodování výkonného výboru hlasovat.

3. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté. Opakovaná volba je možná.

4. Členství ve výkonném výboru zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce písemným oznámením výkonnému výboru,
c) odvoláním, nezúčastní-li se člen třech po sobě jdoucích zasedání výkonného výboru a jeho neúčast není řádně omluvena,
d) odnětím pověření k výkonu funkce delegujícím členem spolku,
e) ukončením členství delegujícího člena ve spolku,
f) úmrtím člena výkonného výboru.

5. Předseda výkonného výboru předsedá valným hromadám spolku a podává valné hromadě zprávy o postupu a činnostech spolku.

6. Předseda řídí jednání výkonného výboru, dohlíží na provádění důležitých projektů spolku a odpovídá za rozvoj členské základny spolku.

7. Místopředsedové spolupracují s předsedou. Určený místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Místopředsedové zodpovídají za vytváření a rozvíjení činnosti pracovních týmů.

8. Výkonný výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně.

9. Do působnosti výkonného výboru patří:
a) řešení koncepčních otázek,
b) projednávání dokumentů a zpráv zpracovaných pracovními týmy,
c) projednávání dokumentů zpracovaných a předkládaných výkonným ředitelem,
d) projednávání zpráv včetně zprávy o činnosti výkonného výboru a výroční zprávy o činnosti spolku a jejich předkládání valné hromadě,
e) jmenování a odvolání výkonného ředitele a stanovení jeho mzdy,
f) stanovení výše mzdy zaměstnanců spolku na návrh výkonného ředitele,
g) uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor k zajištění činnosti spolku,
h) projednávání dalších otázek činnosti spolku, které si k rozhodnutí výkonný výbor vyhradí,
i) vydávání vnitřních předpisů spolku.

10. Výkonný výbor může delegovat své pravomoci na výkonného ředitele, pokud je ustaven.

11. Výkonný výbor může podle potřeby zajistit plnění úkolů spolku smlouvami s třetími osobami, a to formou nejvhodnější pro danou potřebu.

12. Výkonný výbor rozhoduje v otázkách své působnosti většinou veřejným hlasováním. Tajné hlasování je možné, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
13. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud jeho jednání bylo řádně svoláno a jednání se účastní minimálně tři členové výkonného výboru.

14. Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů má předseda a místopředseda v sestupném pořadí rozhodující hlas.

15. Program a datum jednání výkonného výboru musejí být členům výkonného výboru oznámeny nejméně týden před termínem jednání.


ČI. 8
Pracovní týmy


1. Pracovní týmy se skládají z členů spolku na základě dobrovolnosti.

2. Počet členů pracovních týmů není omezen.

3. Pracovní týmy nezávisle zpracovávají iniciativní návrhy, realizují projekty a činnosti v souladu s obecnými cíli spolku v rámci stanov spolku.

4. Pracovní týmy si samy stanoví metody práce a ze svého středu volí a odvolávají vedoucího týmu.

5. Jeden člen spolku se může zúčastnit práce několika pracovních týmů.

6. V pracovních týmech může být představitel nejvyššího vedení člena spolku zastoupen jinou osobou na základě plné moci.

7. Pracovní týmy předkládají zprávy o své činnosti výkonnému výboru na jeho vyžádání.


ČI. 9
Výkonný ředitel


1. Výkonný ředitel řídí práci sekretariátu spolku, plní úkoly uložené mu výkonným výborem a jedná za spolek v běžných záležitostech.

2. Výkonný ředitel zodpovídá za plnění programu práce spolku a za hospodaření s finančními prostředky spolku.

3. Výkonný ředitel není členem výkonného výboru, může se jednání výkonného výboru zúčastnit s hlasem poradním.

ČI. 10
Hospodaření spolku


1. Zdroji příjmů spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů spolku,
b) dary a dotace od fyzických a právnických osob,
c) úroky z bankovních účtů spolku,
d) výnosy vlastní činnosti spolku.

2. Roční členský příspěvek pro každý následující kalendářní rok stanoví valná hromada spolku.

3. Spolek je povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy České republiky a tak, aby na základě úplnosti, pravidelnosti, srozumitelnosti a přehlednosti poskytovalo pravdivé informace o hospodaření spolku.

4. Výkonný výbor předkládá každoročně valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku ověřenou auditem, pokud takové ověření zvláštní předpisy vyžadují nebo pokud se na takovém řešení usnese valná hromada.

5. Spolek vede řádnou a průkaznou evidenci zaplacených příspěvků členů spolku. Přijaté příspěvky členů jsou uloženy na bankovním účtu spolku a spolu s bankovními úroky jsou zdrojem financování veškerých nákladů na činnost spolku.


ČI. 11
Jednání jménem spolku


1. Jménem spolku jednají navenek předseda a místopředsedové výkonného výboru a to každý samostatně.

2. Jménem spolku podepisuje předseda a místopředsedové výkonného výboru tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis vždy dva z nich.


ČI. 12
Zánik spolku


1. Spolek může být zrušen:
a) rozhodnutím valné hromady,
b) sloučením s jiným zájmovým sdružením právnických osob,
c) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. Finanční prostředky, které byly získány z darů na podporu různých projektů a nejsou členskými příspěvky a nebyly plně vyčerpány na běh projektů, budou vyúčtovány a vráceny, pokud si toto jejich vrácení dárce vymínil či převedeny dle přání dárce/dárců na jiný subjekt/subjekty před provedením likvidace. Nepřechází-li majetek na právního nástupce spolku, provede se před zánikem spolku jeho likvidace.

3. Likvidátora jmenuje výkonný výbor. Pro provedení likvidace se použijí přiměřená ustanovení obchodního zákoníku.

4. Likvidační zůstatek je likvidátor po skončení likvidace povinen převést na členy spolku v poměru jimi zaplacených členských příspěvků v roce předcházejícím vstupu do likvidace.

5. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59150  
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu