OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Evropský rok rozvoje 2015 - seminář PPZRS 2.12. 2014

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové agendy vyvolává diskuse po celém světě

Nové rozvojové cíle na období 2016 - 2030, v současné době konkretizované Organizací spojených národů do konečné podoby, nabídnou mnoho příležitostí podnikatelům. Po prvních patnácti letech jednadvacátého století svět zrekapituloval své snahy o zlepšení života na zemi. Ukázalo se, že bez ekonomických aktivit zabudovaných do rozvojové agendy nelze udržet efektivní pomoc rozvojovým zemím. Snaha lidstva odstranit chudobu, hlad a nemoci přinesla určité měřitelné výsledky, ale nyní je potřebné pokračovat a nastavený vývoj udržet. Dárci rozvojové pomoci říkají, že výsledky je nutné dále zlepšovat a zajistit jejich udržitelnost i bez dotací.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci tomuto tématu věnovala další z řady svých osvětových seminářů a to právě z pohledu soukromého sektoru.

Nové rozvojové cíle budou v r. 2015 předmětem velké celoevropské kampaně, do které se zapojí i Česká republika.

„Na semináři podnikatelům představíme rozvojový rámec jednoduchým způsobem a ukážeme relevantní rozvojové cíle i to, jak je mohou zahrnout do svých podnikatelských strategií.“ uvedla Věra Venclíková, ředitelka sekretariátu Platformy. „Vydali jsme dva informační materiály s konkrétními informacemi o možném zapojení soukromého subjektu do rozvojového rámce. Je to náš první příspěvek do kampaně k Evropskému roku rozvoje.“

Stálá delegátka v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) za Svaz průmyslu a dopravy ČR, Vladimíra Drbalová, představila na semináři stanovisko EHSV k zapojení soukromého sektoru do nové rozvojové agendy.  „Diskuse ve výboru, složeném ze zástupců neziskové, odborové a podnikatelské sféry všech členských zemí, byla bouřlivá, nicméně jsme dospěli ke stanovisku, které Evropské komisi doporučilo zapojit do rozvojové agendy soukromý sektor jako užitečnou součást rozvojové pomoci.“ uvedla a dále zdůraznila mnoho multiplikačních efektů při užší spolupráci dosavadních rozvojových aktérů se soukromým sektorem.

„Výraznější zapojení podnikatelů do rozvojové agendy po roce 2015 a nového globálního partnerství podpoří také vlastní rozvoj soukromého sektoru na obou stranách pomyslné hranice mezi chudými a bohatými zeměmi. “ Z pozice velké zaměstnavatelské asociace pak zároveň podtrhla to, že za pomoci soukromého sektoru se bude více dařit kultivaci podnikatelského prostředí. „Znamená to zavést do agendy větší podíl inovativních finančních nástrojů, propojit také sociální podnikání a soukromý sektor v oblasti sociální ochrany, zdravotnictví, vzdělávání a zároveň nebrzdit vývoj konkurenceschopnosti podnikatelů v rozvojové zemi.“ uvedla.

Konkrétní příklad připravený už pro novou agendu, orientovaný na ochranu životního prostředí, představil poradce ministra životního prostředí, Peter Kalaš. Představil účastníkům semináře celosvětový Zelený klimatický fond, ze kterého budou financovány studie a praktické projekty proti klimatickým změnám. Naznačil příležitosti pro české konzultanty při tvorbě strategií fondu v různých zemích, upozornil také na rozsah projektů, do jejichž tendrů budou moci české firmy vstupovat se svými nabídkami. Česká republika působí ve fondu od jeho založení a to prostřednictvím Ministerstva pro životní prostředí.

„Spolupracujeme také s německou stranou na přeshraničních projektech, například při zlepšování prostředí v regionech postižených průmyslovou výrobou v minulém století anebo nešetrnou turistikou v národních parcích,“ dodal Peter Kalaš závěrem.

V diskusi se účastníci kromě dalšího vyslovili pro zařazení technického vzdělávání do programů rozvojové spolupráce. Byl diskutován také projekt české ekonomické diplomacie směřující i do rozvojových zemí, kde budou na ambasádách působit také zemědělští experti.

 Do informační kampaně k udržitelným cílům rozvoje se v příštím roce zapojí členské asociace a partneři Platformy, z nichž někteří přednesli v diskusi své plány pro příští rok.

Všechny prezentace, program a vyhodnocení akce jsou ke stažní níže:

Prezentace z akce ke stažení (archiv ve formátu ZIP)

Program

Fotogalerie

Vyhodnocení seminářeDiskuse k vysílání odborných expertů do rozvojových zemí.

Rozvojová pomoc nemusí vždy představovat rozsáhlé investice. Mnohdy pomůže i dobrá a nezištná rada, technické zaškolení anebo návod, jak postupovat. Přestože se na první pohled může podnikateli zdát, že své znalosti poskytne zdarma a vychová si tak konkurenta, zkušenosti ze zahraničí ukazují, že transfer znalostí bývá užitečný pro obě strany. Tato problematika přilákala pozornost účastníků kulatého stolu, členských firem PPZRS i představitelů organizací zabývajících se dobrovolnictvím. Diskutovat přišli také představitelé dvou zemí zařazených do bilaterální rozvojové pomoci ČR, velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v ČR paní Danka Savič a velvyslanec Gruzie, pan Zaal Gogsadze.

Zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy byl v den pořádání kulatého stolu, 12. 11. 2014, obsazen do posledního místa.

Průzkum provedený Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ukázal, že členské země EU považují expertní dobrovolnictví na pomoc podnikatelům v rozvojových zemích za předmět národního zájmu ve vztahu k zahraniční politice.

Závěry z průzkumu o tomto fenoménu byly částečně představeny u kulatého stolu a podtrhly tak důležitost zapojení podnikatelů na obou stranách rozvojové linie do projektů rozvojové spolupráce ČR s vybranými zeměmi.

Prezentace realizátorů rozvojových projektů ukázaly, že pro udržitelnost rozvojových projektů  a jejich případnou komerční návaznost, je přenos technických a manažerských znalostí významnou podmínkou.

Technologické projekty v Moldavsku a podpora mikropodniků v Gruzii upozornily na potřebu rozvíjet technické znalosti partnerů, aby se projekty financované z veřejných zdrojů dále uchytily a žily vlastním ekonomicky soběstačným životem. Realizátoři upozorňují na potřebu vzdělávání příjemců pomoci v technických dovednostech, aby mohly být rozvojové projekty s technologickou složkou předány kompetentním provozovatelům a uživatelům.

„V rozpočtech rozvojových projektů nejsou náklady na praktické vzdělávání uvedeny, což při jejich realizaci způsobuje problémy“, uvedla obchodní ředitelka VHS Brno, paní Iva Vojtová. „Někdy je důležité poskytnout lidem z projektu skutečně odborné zaučení, nejlépe na odborném pracovišti s vhodným vybavením. Takové však nenajdeme v místě projektu. Zaučení je tak podmíněno dalšími náklady na cestu i pobyt a to nemluvíme o vysoké přidané hodnotě poskytnutého know-how. Proto jsme navrhli model technického vzdělávání pro místní spolupracovníky na projektu. Model lze zahrnout již do formulace rozvojového projektu anebo uvažován jako zvláštní vzdělávací program v rámci rozvojové pomoci ČR.“

Ředitel belgické neziskové organizace Ex Change, pan Roland Waeyaert vysvětlil na jednoduchých schématech, jak taková technická pomoc podnikatelům v místě může probíhat. „Mechanismy zajišťování technické pomoci našimi dobrovolníky jsou v celé Evropské unii obdobné. Rozdíl je ve financování nákladů spojených s vysíláním expertů na konkrétní projekty“, uvedl v další diskusi. Upozornil na skutečnost, že největší rozdíly v nákladech činí právě odměny za práci konzultantů. Pokud je poradenství poskytnuto konkrétním oborovým specialistou na dobrovolné bázi, ostatní náklady na jeho vyslání se zredukují přibližně na jednu pětinu, zatímco přidaná hodnota celé aktivity zůstává vysoko nad průměrem obdobných projektů s transferem know-how.

Z panelové diskuse pak vyplynulo, že problematiku technického vzdělávání a přenosu know-how by bylo vhodné řešit z prostředků na ZRS nejen v oblasti programu stipendií. Představitel Národního dobrovolnického centra, pan Jiří Tošner, během diskuse zdůraznil podstatu dobrovolné práce, kdy dobrovolníka nevysílá jeho zaměstnavatel, ale rozhoduje se na základě vlastního rozhodnutí. Což je velký rozdíl proti současné praxi, kdy je firma – realizátor žádána dárcem, aby projekt spolufinancovala, či poskytla své pracovníky nad rámec zakázky. Průzkum Platformy pak ukázal, že se v EU stále diskutuje o rozsahu poskytnutého know-how. Nejasnosti v transferu technických znalostí zasahují do znalostního kapitálu firmy. Přednost proto má vlastní zkušenost a znalost dobrovolníka, který pomůže svou kompetencí, ale zároveň nesmí poškodit obchodní zájmy své firmy.

Gruzínský velvyslanec ocenil projekt podpory malým podnikatelům a rozhodně podpořil představený model vysílání expertů na technickou pomoc podnikatelským subjektům v Gruzii. Paní Danka Savič, kromě podpory podnikatelského partnerství podnikatelů z obou zemí, zdůraznila také význam pomoci českých podniků, které se v letošním roce nezištně zapojily do likvidace škod způsobených obrovskými záplavami v Bosně a Hercegovině. Ocenila také snahu české vlády věnovat prostředky na rekonstrukci zařízení financovaných z rozpočtu ZRS a poškozených povodněmi.

Prezentace z akce ke stažení (archiv ve formátu ZIP) 

           Češi pokračují v sanaci znečištěných lokalit v okolí letiště Mărculeşti v Moldavsku

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku II.“ byl zahájen 21. srpna 2013. Po roce realizace projektu je dne 11. září 2014 organizován na radnici v obci Lunga seminář pro zástupce moldavské státní správy a samosprávy, na kterém budou prezentovány průběžné výsledky projektu.

V těsném sousedství obcí Lunga a Mărculeşti fungovalo od roku 1957 do počátku devadesátých let vojenské letiště. Důsledkem neodborného nakládání s pohonnými hmotami je současná vysoká kontaminace podzemních vod. V okolních vesnicích je ve veřejných i soukromých studních hladina podzemní vody pokryta silnou vrstvou leteckého petroleje. Protože tyto studny tvoří hlavní zdroj užitkové i pitné vody pro velkou část místní populace, je stávající stav nanejvýš kritický a jeho urychlené řešení velmi potřebné.

Cílem projektu je v maximální možné míře eliminovat znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti (a také potenciálně biologickou rozmanitost v širší oblasti) a současně zabránit dalšímu šíření znečištění. Realizací projektu bude zabezpečen základní předpoklad pro následné zlepšení zásobování obyvatel obcí Lunga a Mărculeşti pitnou vodou.

Během prvního roku realizace byla modernizována stávající sanační stanice na lokalitě a byla upravena pro celoroční provoz, byly vybudovány nové sanační vrty a zprovozněny 3 nové sanační stanice. Tyto stanice byly 30. dubna 2014 slavnostně předány moldavskému Ministerstvu životního prostředí. V průběhu sanačního zásahu je prováděn monitoring jakosti podzemních vod, dokumentován a vyhodnocován vývoj sanačního zásahu, nutnou související aktivitou je i školení obsluhy a supervize. Výrazná pozornost je věnována informační kampani pro místní obyvatelstvo. 

Oficiálními partnery/příjemci projektu na moldavské straně je Ministerstvo životního prostředí Moldavska a radnice města Lunga. Projekt je dále monitorován a podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Samotnému zahájení projektu předcházelo uzavření Memoranda o porozumění mezi jednotlivými partnery projektu.

Projekt, je realizován společností Dekonta, a.s. ve spolupráci s  moldavskou společností Boncom, s.r.l.,  a se státními podniky  I.S. EHGeoM,  tj.  Státní podnik hydrogeologické expedice v Moldávii a DIRECTIA MONITORING AL CALITATII MEDIULUI – SERVICIULUI HIDROMETEOROLOGIC DE STAT, tj. Oddělení Monitoringu kvality ŽP Státní hydrometeorologické služby.

 Tisková zpráva z Mezinárodní konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR
"PRŮZKUM TRHU A PODPORA PODNIKÁNÍ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH"

Je možné podnikat v rozvojové zemi a od počátku získat dostatek informací o trhu?

Konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR věnovaná rozvoji podnikání v rozvojových zemích na tuto otázku odpověděla. Téma mělo nečekaný úspěch.

Přestože vystoupení vysokého představitele OECD pana Sergio Mosi o ekonomických vazbách mezi členskými zeměmi OECD a rozvojovými zeměmi bylo oznámeno až v poslední chvíli, konference zaujala mnoho firem.

Staronová myšlenka využití expertů vysílaných na pomoc malým a středním podnikům fungujícím v rozvojové zemi zde byla představena v nové formě. Kromě toho, že česká firma podpoří místní podnik vysláním experta - dobrovolníka k řešení aktuálního problému, získává jeho prostřednictvím zároveň potřebné informace o místním trhu, podnikatelském prostředí a mnoho užitečných kontaktů k dalšímu obchodnímu využití.

Praxe, o které hovořil belgický řečník Roland Waeyaert, ředitel organizace Ex-Change, velmi často přináší již z jedné takové návštěvy velmi pevná podnikatelská partnerství užitečná oběma stranám. "Náš model je podřízen rozvojovým principům a proto může být částečně financován ministerstvem zahraničních věcí" uvedl pan Waeyaert.

"V podstatě to znamená, že vycházíme z požadavků a potřeb podniků z rozvojových zemí." vysvětlil princip výběru zemí a projektů.

Vysílání dobrovolníků do rozvojových zemí však není v ČR zcela neznámé. Prezentace neziskových organizací Hestia a INEX-SDA ukázaly, že přístup k dobrovolnictví se v ČR každým rokem zlepšuje. Jakkoliv se Hestia věnuje spíše českým sociálním potřebám české občanské společnosti a INEX-SDA vysílá mladé dobrovolníky na rozvojové a humanitární projekty spíše proto, aby sami získali zkušenosti, obě organizace nabízejí podnikatelům velmi užitečné know-how pro vysílání expertů. Pořádají přípravná školení pro dobrovolníky směřující do třetího světa. I jinak velmi schopný expert ve svém oboru nemusí být zcela znalý všech rizik číhajících v neznámém prostředí. INEX-SDA dokáže připravit i kurz pro zaměstnance jedné firmy dle jejích potřeb. Může jít například o zlepšení pohledu na kulturní rozdíly jak v jednání místních obyvatel konkrétní země, tak v chápání bezpečnostních a zdravotních rizik plynoucích z odlišného prostředí a stylu života v něm. V neposlední řadě jsou užitečná také školení o předcházení stresu, který je velkým nepřítelem osamoceného cestovatele do neznámého prostředí.

Praktické informace konferenčního bloku pak za Evropský hospodářský a sociální výbor doplnil jeho delegát za Českou republiku, Ivan Voleš. Představil průzkumné stanovisko EHSV, které se vyjadřuje k úloze soukromého sektoru v rozvojovém rámci po r. 2015. Zajímavý pohled EHSV zdůrazňuje především potřebu oboustranných kompetencí a vůle zlepšovat podnikatelské prostředí. Na tuto tématiku pak navázal představitel MZV z odboru mimoevropských ekonomických vztahů, Michal Minčev, příspěvkem o současné politice MZV k podpoře ekonomických vztahů ČR se zeměmi třetího světa. Na příkladu vazeb hodnotového řetězce ukázal, jak lze z těchto vztahů co nejlépe vyhodnotit tržní příležitosti, které lze prakticky využít i pro český zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi.

Předsedkyně výkonného výboru PPZRS, Dagmar Kuchtová, která účastníky celou konferencí provázela, zdůraznila, že myšlenka expertního dobrovolnictví není v ČR využívána v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS).

"Doufáme, že konference přitáhla pozornost českých firem a jejich asociací k politice rozvojové spolupráce a budou mít chuť pustit se s námi do zlepšování podmínek pro české podnikatelské aktivity v rozvojových zemích" uvedla.

Dostupné prezentace jednotlivých řečníků jsou uvedeny ZDE.

Audiovizuální záznamy jednotlivých vystoupení na konferenci lze k prezentacím získat ZDE.

Akci uspořádala Platforma podnikatelů pro ZRS v rámci svého letošního projektu budování kapacit členské základny. Na přípravě spolupracovalo sdružení neziskových organizací České fórum pro rozvojovou spolupráci - FORS, MZV ČR, MPO ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a další příznivci, včetně několika mediálních partnerů. Jejich celkový přehled spolu s detaily programu konference lze najít v původní pozvánce ZDE.

Organizátoři konference děkují všem účastníkům za odevzdané dotazníky. Odpovědi budou důležitou součástí vyhodnocení celé akce.

Další informace o projektu, jehož součástí se konference o expertním dobrovolnictví stala, jsou uvedeny ve Zpravodaji Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ZDE.