OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Tisková zpráva, zveřejněno na ppzrs.org 7.12.2013

Rizika realizace rozvojových projektů

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, ve spolupráci s Fórem pro rozvojovou spolupráci (FORS), uspořádala dne 4. 12. 2013 diskusi u kulatého stolu, poslední ze svého letošního vzdělávacího cyklu zaměřeného na rozšíření znalostí užitečných při podnikatelských aktivitách v rozvojových zemích. Akce proběhla v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy pod názvem „Rizika realizace rozvojových projektů.

Kulatého stolu se účastnilo téměř 30 zástupců soukromého i veřejného sektoru. Mezi zástupci firem byla řada těch, kteří již mají s rozvojovými projekty zkušenosti. Jednu z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce představila paní Olga Gherasim z velvyslanectví Moldavské republiky. Pan Roland Waeyaert  představil model řešení podnikatelských rizik v rámci rozvojové spolupráce Belgie s rozvojovými zeměmi. Ex-change je neziskovou organizací, dotovaná částečně z veřejných prostředků určených na ZRS a od sponzorů.

„Problémy firem v rozvojové zemi řeší experti-dobrovolníci, vysílaní do země na tři týdny. Hrazeny jsou pouze cestovní náklady, zdravotní prevence a pojištění. Ubytování a strava je zajištěna v místě, podnikatelem, který je příjemcem pomoci. Experti pracují bez nároku na honorář.“ uvedl pan Waeyaert.

Evžen Diviš jako zástupce Českého fóra neziskových organizací – FORS, představil stručně aktivity fóra z pohledu prevence rizik a poté svou neziskovou organizaci, Charita ČR, která se zaměřuje na zdravotnictví a sociální oblasti. Charita zajišťuje rozvojové projekty v Kazachstánu, Gruzii, Afghánistánu, Mongolsku a Čečenské republice. Jeho pohled a zkušenosti byly cenným doplněním k tématu semináře. Další panelista, Jan Pejřil z České rozvojové agentury představil aktivity této organizace a naznačil rizika kolem plánování a realizace plánu ZRS ČR, který při své závislosti na státním rozpočtu může být ohrožen zcela odlišnými vlivy a tím také ohrozit záměry a projektovou realizaci dodavatelů.

Během diskuze si přednášející se zástupci firem vyměnili řadu zkušeností. Paní Gerasim ujistila účastníky, že rozjitřená situace na Ukrajině bezpečnost Moldavska neovlivní a země je spolehlivým partnerem. Pan Waeyaert popsal podrobně systém zajištěné bezpečnosti vyslaného experta a způsob evaluace vyžadované dárci.

„Díky poznatkům z vyhodnocování rizik a zpětné vazby, jsme mohli v posledních třech letech změnit k lepšímu některé postupy při vyhledávání expertů a hodnocení skutečných potřeb konečných příjemců“ uvedl dále Waeyaert.

Pan Pejřil zmínil některá rizika, zvláště u dlouhodobých projektů. Ty mohou být ohroženy např. přerušením financování, neboť rozpočty agentury jsou jednoroční a ve vazbě na rozpočet státu, zatímco některé projekty mohou trvat až tři roky. Tato rizika potvrdil i pan Diviš. „Eliminace takového rizika leží již v identifikaci projektu, kdy je potřebné hledět také na kulturní souvislosti a řešení potřeb konečných příjemců pojmout více systémově tak, aby byl zajištěn jejich skutečný podíl na implementaci, a to i ten nefinanční, stejně jako převzetí výsledků projektu (tzv. ownership) místními konečnými příjemci.“ doplnil dále pan Diviš.

Závěrem semináře poděkovala ředitelka sekretariátu PPZRS, Věra Venclíková všem účastníkům za zajímavou diskusi. „Akce byla závěrem celoročního vzdělávacího cyklu, který měl za cíl přiblížit vám riziková místa v projektovém řízení. Domnívám se, že série seminářů uspořádaná ve spolupráci s různými institucemi a dotovaná z prostředků rozpočtu na ZRS splnila svůj účel“ uvedla paní ředitelka.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici členské základně v rubrice ARCHIVTisková zpráva, zveřejněno na ppzrs.org 20.11.2013

Jak funguje výběrové řízení pro rozvojový projekt?

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci uspořádala dne 19. 11. 2013 pokračování svého vzdělávacího cyklu o rizicích v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS). Seminář pod názvem „Úskalí v tendrech k zahraničním rozvojovým projektům“ se konal v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy.

Pro různé úhly pohledu na problematiku výběrových řízení se organizátorům podařilo získat lektory z veřejných institucí, které vyhlašují tendry pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS).

Nechyběl ani pohled koordinátora ZRS v České republice, kterým je Ministerstvo zahraniční věcí, odbor Rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS). Paní Dita Villaseca B. Kubíková, odpovědná na ministerstvu za evaluace rozvojových projektů, zdůraznila význam kontrolní zpětné vazby, kterou evaluace přinášejí. „Výstupy a doporučení evaluátorů přinášejí objektivní pohled na výsledky projektů a jsou užitečné i pro realizátora projektu“ uvedla. Vysvětlila, že evaluace není inspekční záležitost, ale významný kontrolní mechanismus pro zadavatele projektu. Ministerstvu slouží jako prostředek kvalitního zacílení rozvojových aktivit do budoucna.

Miroslav Kučera, úspěšný konzultant projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj hovořil o kritických místech v procesu výběrového řízení. Na jeho zajímavé vystoupení nabité konkrétními informacemi a radami navázala přednáška pana Jordiho Rottlana z evropského Centra pro rozvoj podnikání v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří (CDE). Platforma s Centrem dlouhodobě spolupracuje a šíří informace o jeho výběrových řízeních, obvykle zaměřených na implementace programů pro podnikatele. Nyní měli účastníci semináře příležitost slyšet konkrétní informace o zásadách používaných při formulaci poptávky Centra. Pan Rottlan ve své přednášce přiblížil celý proces zadávání zakázek Centra, od přípravy až po vyhodnocení nabídek. „CDE je financováno z prostředků Evropského rozvojového fondu a subjekty z České republiky, jednoho z přispěvatelů do fondu, mají volný přístup k soutěži o naše zakázky „ zdůraznil v průběhu diskuse se zájemci o účast ve výběrových řízeních CDE. 

Prezentace ze semináře jsou k dispozici členské základně v rubrice ARCHIVTisková zpráva, zveřejněno na ppzrs.org 21.06.2013

Řízení rizik je zastaralé?


Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci uspořádala dne 19. 6. 2013 další seminář ze svého letošního vzdělávacího cyklu o rizicích v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS).

Interní auditor Pojišťovny VZP a.s., Jaroslav Chlouba hned v úvodu své přednášky upozornil na nevhodné označování práce s riziky. Není to řízení rizik, ale jejich zvládání, upozornil. Zároveň však připustil, že při správném přístupu k eliminaci či redukci rizika jde o manažerské techniky, které by, zejména u řízení projektu, měly vést k zlepšení celého procesu jeho implementace.

Projektové riziko není chyba, vysvětluje auditor, je však nutné rizikovou situaci správně identifikovat a posoudit možné dopady na celkové cíle projektu. Účastníci měli příležitost získat přehled nejen o pojmosloví, které je někdy matoucí a vede laiky k nesprávným výkladům, co už je riziko a co není.  Ve druhé, praktické části semináře, měli účastníci příležitost analyzovat dokument s textem vyhlášení výběrového řízení na dodávku do rozvojového projektu. Ukázalo se, že riziková místa se pro zpracování nabídky skrývají i v takovém, zdánlivě jasném zadání.

Domnívám se, uvedla ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, Věra Venclíková, že seminář splnil svůj účel. Problém identifikace a hodnocení závažnosti rizik je v současné době důležitý z hlediska požadované hospodárnosti projektů ZRS. Zdůraznila, že v současné době poměrně vysoká transparentnost systému české ZRS umožňuje odborné veřejnosti sledovat případné ztráty či nezdary rozvojových intervencí financovaných z veřejného rozpočtu. Závěrem obdrželi účastníci podklady a prezentace k semináři, včetně tištěné publikace Rozvojové investice se soukromým kapitálem, která je zpoloviny věnována také analýze rizik před vstupem na nový trh, zejména v rozvojové zemi.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici členské základně v rubrice ARCHIVTisková zpráva, zveřejněno na ppzrs.org 14.03.2013

Komerční návaznosti na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Zahájení letošního cyklu seminářů, který připravila Platforma podnikatelů pro ZRS dne 13. 3. 2013, bylo úspěšné. V zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR se objevili představitelé firem i neziskových organizací.

Vysoká účast podnikatelů potvrdila zájem soukromého sektoru o téma donedávna v rozvojové spolupráci opomíjené. Cyklus, podpořený dotací Ministerstva zahraničních věcí ČR, otevřel svou přednáškou vrchní ředitel ekonomické sekce MZV ČR, Ivan Jukl. Na příkladu ekonomické a tržní analýzy konkrétní rozvojové země ukázal metody vyhledávání obchodních příležitostí pro české firmy, které by mohly navazovat na výsledky a dopady české zahraniční rozvojové spolupráce.

„Komercionalizace aktivit navazujících na výsledky české ZRS v rozvojových zemích je také důležitá pro celkovou efektivnost rozvojové pomoci“, uvedl Ivan Jukl a dodal, že významným prvkem podpory komerční návaznosti na projekty ZRS je specifické financování. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR bude věnovat zvláštní pozornost projektům umožňujícím investiční zapojení českých podniků v rámci celého hodnotového řetězce.“zdůraznil závěrem a podtrhl význam spolupráce MZV ČR a České exportní banky, a.s., která zajišťuje exportní financování do rozvojových zemí.

Seminář se nesl zcela v duchu hlavního poslání PPZRS, kterým je podpora českým podnikům v jejich úsilí vstupovat na rozvojové trhy ať již svojí účastí na dodávkách do rozvojových projektů, nebo aktivním podnikatelským partnerstvím s místními firmami.

Další varianty komerční návaznosti ukázala ve své prezentaci výkonná ředitelka PPZRS, Věra Venclíková. Také ona použila konkrétní příklady pro demonstraci možností, jak v současné době působit na rozvoj podnikatelského prostředí v cílových zemích české ZRS a zároveň tak získat i určité obchodní a podnikatelské výhody pro české podnikatele. „Základem obchodního úspěchu na rozvojovém trhu je kvalitní partnerství,“uvedla a dále upozornila přítomné na to, že PPZRS má ve svém poslání zejména podporu podnikatelského partnerství.

Závěr semináře patřil několika krátkým prezentacím členských firem Platformy, které již mohly navázat svými podnikatelskými aktivitami na rozvojovou pomoc ČR. Z diskuse však vyplynulo, že dosavadní praxe, zejména nedostatečná podpora ve financování rizikových investic, není pro české potenciální investory do rozvojových trhů prozatím příznivá.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici členské základně v rubrice ARCHIV
Tisková zpráva, zveřejněno na ppzrs.org 11.12.2013Češi pokračují v podpoře odstraňování

starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice

/ke stažení jako PDF/

Eliminace potenciálních zdravotních a environmentálních rizik pro místní obyvatele, žijící v blízkosti objektů se skladováním pesticidních látek, je hlavním cílem projektu „Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II.“, který byl zahájen dne 30. září 2013. V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury zabezpečí odstranění toxických odpadů dočasně skladovaných v katastrálních územích obcí Singerei (oblast Singerei), Oniscani (Calarasi), Papauti (Rezina) a Pelivan (Orhei).  Uskutečnění daného projektu bude mít i pozitivní ekonomický dopad, neboť umožní např. využívání skladů a přilehlých pozemků pro jiné účely.

Moldavským partnerem projektu, který zabezpečuje přímou podporu v rámci realizace projektu, je Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky, resp. oddělení Centra persistentních organických polutantů (POPs). Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice.

Projekt navazuje na předchozí etapu úspěšně dokončenou na jaře letošního roku, kdy byly obdobným způsobem odstraněny toxické látky (celk. 200 tun) uložené v dočasných skladištích v katastrálních územích obcí Clocusna (oblast Ocnita), Gradinita (Causeni) a Ciobalaccia (Cantemir). Samotnému zahájení projektu předcházelo uzavření Memoranda o porozumění mezi jednotlivými partnery projektu. Finanční objem podpory tohoto projektu z prostředků vlády České republiky na zahraniční rozvojovou spolupráci činí 900 tis EUR.    

Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity. Konečné termické odstranění odpadů bude provedeno ve způsobilém zařízení v Německu.

Plánovanými aktivitami projektu jsou inventarizace pesticidních odpadů, přeložení do vyhovujících certifikovaných nádob a obalů, nakládka a odvoz k odstranění v celkovém množství 250 tun.  Důraz je kladen především na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci resp. zabezpečení všech nezbytných legislativních požadavků souvisejících jak s rizikovými pracemi na dílčích lokalitách, tak s mezinárodním transportem odpadů. Součástí projektu je také zhodnocení rozsahu případné zbytkové kontaminace pesticidy a z nich vyplývajících rizik a zajištění informační kampaně pro místní obyvatele. Projekt bude ukončen nejpozději v listopadu 2015 zaprotokolováním stavu a předáním vyčištěných lokalit zástupcům příslušných obcí.Vzdělávací cyklus pěti seminářů, který pro zájemce o podnikatelské aktivity v rozvojových zemích připravila Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci, bude zahájen ve středu 13. března 2013 seminářem “Komerční návaznosti na rozvojové projekty”.

Nové cesty na rozvojové trhy

Evropská Unie začíná považovat soukromý sektor za významného partnera své politiky vnější pomoci rozvojovým zemím. Novým trendem je snaha zapojit soukromé investiční fondy do financování rozvojových programů a doplňovat jejich kapitál veřejnými prostředky ve formě dotací nebo grantů.

Přestože je EU dárcem 50 % veškeré rozvojové pomoci na světě, bude svůj rozpočet na rozvojové země v období let 2014 – 2020 určitým způsobem snižovat.

Tento nový přístup však otevírá více příležitostí pro podporu podnikatelského prostředí v rozvojových zemích a zlepšení investičních možností místních firem.

Platforma podnikatelů pro ZRS (PPZRS), sdružení firem založené Svazem průmyslu a dopravy ČR spolu s ACRI – Asociací českého železničního průmyslu a Svazem strojírenské technologie, podporuje svými aktivitami vstupování českých firem na rozvojové trhy již od svého vzniku v r. 2008.

Některé české firmy již mají zkušenost v dodávkách do rozvojových zemí. Reagovaly na místní poptávku, nebo zvítězily v tendru státního rozvojového projektu. Navázaly kontakty, zjistily místní podmínky k podnikání, a mají tak dobrou šanci pokračovat dále samostatně, nebo ve spolupráci s místním partnerem.

„Mít spolehlivého a kvalitního místního partnera v rozvojové zemi je známé všem zkušeným exportérům. To však nestačí. Jsou zde různá specifika a rozdíly v porovnání se západními zeměmi.“ říká předsedkyně výkonného výboru PPZRS Dagmar Kuchtová.

Platforma proto připravila cyklus pěti seminářů pro zájemce o podnikatelské aktivity v rozvojových zemích. V průběhu celého roku se účastníci seznámí s konkrétními podmínkami úspěšné realizace podnikatelských záměrů v zemích třetího světa.

„Témata seminářů byla zvolena tak, aby účastníci získali přehled o důležitých bodech implementace podnikatelského záměru ve specifických podmínkách rozvojových zemí.” zdůraznila výkonná ředitelka PPZRS, Věra Venclíková. Kromě způsobů komerční návaznosti na rozvojovou spolupráci budou představeny možnosti financování specifických zahraničních investic, z kterých mohou plynout zakázky pro české firmy. Semináře se budou dále věnovat řízení projektových rizik, přístupu k principům nakupování do rozvojových projektů a kontrolním mechanismům při vlastní implementaci podnikatelského záměru v rozvojové zemi.

Vzdělávací cyklus začíná 13. 3. 2013 seminářem pod názvem „Komerční návaznosti na rozvojové projekty“ a je podpořen dotací MZV ČR a vlastními prostředky pořádajícího sdružení.