Prioritní oblasti spolupráce a Team Europe – sledujte iniciativu Evropské komise.

Prioritní oblasti spolupráce a Team Europe – sledujte iniciativu Evropské komise.

PPZRS doporučuje svým členům sledovat iniciativu Evropské komise nazvanou Team Europe. Koncept Týmu Evropa se zrodil v souvislosti s pandemií COVID-19 a původně byl koncipován jako způsob, jak pomoci třetím zemín v boji proti pandemii a ke zmírnění negativních dopadů této krize. Nicméně působení Team Europe pokračuje i po skončení pandemie a jeho cílem je poskytnout kolektivní evropskou reakci na stále se měnící geopolitickou situaci, a to na úrovni EU, mezinárodní úrovni i na úrovni jednotlivých zemí.

Vzniká tak nový přístup Team Europe Initiatives. Iniciativy Team Europe (TEI) jsou společné aktivity EU, jejích členských států a evropských rozvojových finančních institucí zaměřené na konkrétní sektory. Navrhované TEI nemají společný rámec, ale většina z nich začíná představením problému v partnerské zemi a poté stručně popisuje důvody pro koordinovanou evropskou intervenci, která by pomohla tento problém řešit. Aktuální iniciativy můžete nalézt na následujícím odkazu: https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/ 

Nové iniciativy jsou vydány v rámci principu “working better together” a mohou být na úrovni zemí (maximálně 2 na zemi) a také na regionální a globální úrovni, ale vždy musí navazovat na priority stanovené ve víceletých orientačních programech (Multiannual Indicative Programmes – MIP), které souvisejí s globálními prioritami EU. Priority byly definovány s příslušnými partnerskými orgány spolu se členskými státy EU, evropskými finančními institucemi, EIB a EBRD a také Evropským parlamentem. Proběhly rovněž konzultace s organizacemi občanské společnosti, včetně ženských a mládežnických organizací, místních orgánů, zástupců soukromého sektoru, OSN a dalších podobně smýšlejících partnerů. Dohodnuté priority jsou v souladu s Agendou OSN 2030 a cíli udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou a strategií EU Global Gateway. Nicméně v reakci na válku na Ukrajině můžeme očekávat zvýšené zaměření na tuto zemi v rámci poválečné rekonstrukce.

 

#developmentcooperation #teameurope #rozvojováspoluprace #PPZRS